پرسشنامه بررسی تأثیر تعهد مديريت به بازاريابی داخلی بر رضايت کارکنان با تأکید بر نقش شیوه های بازاريابی داخلی و اعتماد سازمانی (کارگزاری بورس آگاه شعبه شهر تهران)

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه بررسی تأثیر تعهد مديريت به بازاريابی داخلی بر رضايت کارکنان با تأکید بر نقش شیوه های بازاريابی…

پرسشنامه ارائه مؤلفه های مدیریت راهبردی علم و فناوری مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاومتی

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه ارائه مؤلفه های مدیریت راهبردی علم و فناوری مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاومتی) که توسط تیم مینارو…

پرسشنامه ارائه راهکارهای اجرایی HSE در مدیریت انرژی (مورد مطالعه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه ارائه راهکارهای اجرایی HSE در مدیریت انرژی (مورد مطالعه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی) که توسط تیم…

پرسشنامه تحلیل مدیریت آزمایشی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان

7,900 تومان

پرسشنامه ( بررسی تحلیل مدیریت آزمایشی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان ) که توسط تیم مینارو جمع آوری…

پرسشنامه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن بر تصمیم گیری مدیریت

7,900 تومان

پرسشنامه (ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن بر تصمیم گیری مدیریت) که توسط تیم مینارو جمع آوری…

پرسشنامه حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت

7,900 تومان

پرسشنامه (حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت) که توسط تیم مینارو جمع آوری شده و در دسترس شما عزیز قرار…

پرسشنامه الزامات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز

7,900 تومان

پرسشنامه ( بررسی الزامات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز) که توسط تیم مینارو جمع آوری شده و در دسترس…

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی و حمایتی بر مدیریت ارتباط با مشتری ي مدیریت دانش مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل

7,900 تومان

پرسشنامه ( بررسی تاثیر بازاریابی حسی و حمایتی بر مدیریت ارتباط با مشتری ي مدیریت دانش مشتری در سازمان تامین…

پرسشنامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت بازاریابی بر بهبود عملکرد مدیران در بانک کشاورزی استان فارس

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت بازاریابی بر بهبود عملکرد مدیران در بانک کشاورزی استان فارس)…

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمانی

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمانی) که توسط تیم مینارو جمع آوری شده و در…

پرسشنامه بررسی رابطه مديريت کیفیت فراگیر بر بهبود عملکرد بازاريابی در شرکت نمونه موردی: شرکت ياتاقان بوش ايران

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه بررسی رابطه مديريت کیفیت فراگیر بر بهبود عملکرد بازاريابی در شرکت نمونه موردی: شرکت ياتاقان بوش ايران)…

پرسشنامه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری سلامت شهر مشهد

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری سلامت شهر مشهد) که توسط تیم مینارو جمع آوری شده و در دسترس…

پرسشنامه بررسي تاثير مديريت دانش بازاريابي برعملکرد شرکت هاي فعال محصولات ورزشي

7,900 تومان

پرسشنامه ( پرسشنامه بررسي تاثير مديريت دانش بازاريابي برعملکرد شرکت هاي فعال محصولات ورزشي) که توسط تیم مینارو جمع آوری…

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازاریابی نوآورانه بر عملکرد بازاریابی در شعب منتخب بانک ملی مشهد

7,900 تومان

پرسشنامه (پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازاریابی نوآورانه بر عملکرد بازاریابی در شعب منتخب بانک ملی مشهد) مورد مطالعه:…

پرسشنامه بررسی ارتباط مدیریت رابطه با مشتری و بازاریابی اخلاقی با عملکرد بازاریابی) مورد مطالعه: شرکت های وارد کننده پوشاک ورزشی در سطح شهر تهران)

7,900 تومان

پرسشنامه (پرسشنامه بررسی ارتباط مدیریت رابطه با مشتری و بازاریابی اخلاقی با عملکرد بازاریابی) مورد مطالعه: شرکت های وارد کننده…

پرسشنامه بررسی و اولویت بندی مهارت های بازاریابی از دیدگاه اساتید مدیریت و کارشناسان بازاریابی

7,900 تومان

پرسشنامه (پرسشنامه بررسی و اولویت بندی مهارت های بازاریابی از دیدگاه اساتید مدیریت و کارشناسان بازاریابی) که توسط تیم مینارو…