نمونه سوال ریاضی کلاس سوم ابتدایی فصل 6(جمع و تفریق)

1,970 تومان

نمونه سوال ریاضی کلاس سوم ابتدایی فصل 6(جمع و تفریق) که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است.…

کاربرگ امتحان درس 1-6 فارسی (معانی) کلاس سوم ابتدایی

1,970 تومان

کاربرگ امتحان درس 1-6 فارسی (معانی) کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است. این…

کاربرگ امتحان درس 14 فارسی (معانی، مترادف، هم خانواده و املا) کلاس سوم ابتدایی

1,990 تومان

کاربرگ امتحان درس 14 فارسی (معانی، مترادف، هم خانواده و املا) کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری…

کاربرگ املاء تشخیصی درس فداکاران کلاس سوم ابتدایی

1,050 تومان

کاربرگ املاء تشخیصی درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است.…

کاربرگ املاء تشخیصی درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی

1,050 تومان

کاربرگ املاء تشخیصی درس بلدرچین و برزگر کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است.…

کاربرگ مبحث ضرب کلاس سوم ابتدایی کد 02

1,050 تومان

کاربرگ مبحث ضرب کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است. این کاربرگ شامل سوالات…

کاربرگ مبحث ضرب کلاس سوم ابتدایی کد 01

1,050 تومان

کاربرگ مبحث ضرب کلاس سوم ابتدایی که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است. این کاربرگ شامل سوالات…

نمونه سوال فارسی کلاس سوم ابتدایی درس (4-3)

2,750 تومان

نمونه سوال فارسی کلاس سوم ابتدایی درس های سوم و چهارم که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده…

کاربرگ خط تقارن ریاضی دوم و سوم ابتدایی

2,100 تومان

کاربرگ ریاضی دوم و سوم ابتدایی مبحث خط تقارن که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است. این…

کاربرگ الگوسازی ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم

2,700 تومان

کاربرگ ریاضی سوم ابتدایی مبحث الگو سازی (فصل دوم) که توسط تیم مینارو جمع آوری و تنظیم شده است. این…